“Upowszechnianie dostępu do Internetu wśród mieszkańców
Mrągowa zagrożonych wykluczeniem cyfrowym - edycja II”
Aktualności
Życzenia Świąteczne
14.04.2017

Życzenia Świąteczne
21.12.2016

Nasz projekt

Projekt pn. „Upowszechnianie dostępu do Internetu wśród mieszkańców Mrągowa zagrożonych wykluczeniem cyfrowym – edycja II” ma na celu przeciwdziałanie zjawisku wykluczenia cyfrowego mieszkańców Miasta Mrągowo, poprzez zapewnienie zestawów komputerowych z dostępem do szerokopasmowego Internetu dla 35 gospodarstw domowych, przede wszystkim zagrożonych wykluczeniem cyfrowym z powodu trudnej sytuacji materialnej.

 

Galeria

Zapraszamy do zapoznania się z galerią projektu.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka.
DOTACJE NA INNOWACJE INWESTUJEMY W WASZĄ PRZYSZŁOŚĆ.